Volg ons op social media!

Statuten

STATUTEN.

Naam zetel en duur.

 1. Artikel 1.
  De vereniging draagt de naam: Inkoopvereniging “Over de IJssel”, hierna te noemen “Over de IJssel” of “vereniging”. Zij is gevestigd in de gemeente Zwolle. De vereniging is opgericht op éénendertig maart negentienhonderd zevenenzeventig en aangegaan voor onbepaalde tijd.
  Doel.
  Artikel 2.
  De vereniging stelt zich ten doel:
  A. de leden als bedoeld in artikel 4 in staat te stellen ge- en
  verbruiksgoederen te kopen met een door het Bestuur met de leverancier van die goederen overeengekomen korting, zonder hieraan enige provisies toe te voegen;
  B. met verzekeringsmaatschappijen, alsmede andere leveranciers van goederen en/of diensten, overeenkomsten aan te gaan, waardoor de leden zelfstandig in de gelegenheid worden gesteld, gebruik te maken van verzekeringspakketten, dan wel goederen of diensten te verkrijgen, tegen lagere dan de algemeen gebruikelijke prijzen of tarieven of op gunstiger voorwaarden, telkens zonder hieraan enige waarde toe te voegen;
  C. de vereniging tracht het onder A genoemde doel te bereiken door middel van alle haar ten dienste staande wettige middelen, welke voor het bereiken van dat doel bevorderlijk of noodzakelijk kunnen zijn.
  Gebruik van gekochte goederen en verkregen diensten en rechten.
 2. Artikel 3.
  Het is de leden niet toegestaan de door bemiddeling van Over de IJssel gekochte goederen, verkregen adviezen of diensten anders dan voor eigen gebruik of dat van hun inwonende gezinsleden aan te wenden.
  Leden.
  Artikel 4.
  1. Natuurlijke personen en groepen van natuurlijke personen kunnen lid
  zijn van de vereniging.

2 Het lid is er mee bekend en stemt er in toe, dat Over de IJssel zijn naam, adres, alsmede postcode incidenteel aan leveranciers, waarmee Over de IJssel een schriftelijke overeenkomst heeft afgesloten kan verstrekken, met als doel het lid te informeren, omtrent aantrekkelijke aanbiedingen dan wel het bieden van (extra) voordelen. Voor het doen van aantrekkelijke aanbiedingen dan wel het bieden van (extra) voordelen zal het Bestuur de leverancier steeds eenmalig toestemming verlenen.

3. Aanmelding als lid dient schriftelijk te geschieden, waarbij het lid de juiste persoons- en adresgegevens verstrekt aan Over de IJssel.

Afdelingenraad
Artikel 5.
De afdelingenraad wordt gevormd door een vertegenwoordiger of een contactpersoon van een groep aangesloten leden.
Een afdeling moet minimaal uit tien leden bestaan, wil een vertegenwoordiger / contactpersoon deel uit kunnen maken van de samenstelling van de Afdelingenraad.
Einde lidmaatschap
Artikel 6.

 1. Het lidmaatschap eindigt door:
  1. opzegging door het lid;
  2. opzegging door Over de IJssel;
  3. overlijden van het lid en/of partner.
 2. Opzegging als bedoeld onder sub A van lid 1 van dit artikel geschiedt door het lid en wordt voor een oktober van het lopende kalenderjaar schriftelijk ter kennis gebracht aan Over de IJssel.

2

page2image12424page2image12584

3. A.

Ontzetting kan slechts worden uitgesproken indien een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van Over de IJssel handelt, gehandeld heeft of Over de IJssel en/of haar leveranciers ernstig benadeelt of benadeeld heeft.

 1. Een besluit tot ontzetting wordt uitgesproken door de Afdelingenraad, hetzij op voorstel van het Bestuur, hetzij op voorstel van de Afdelingenraad, met een meerderheid van tenminste tweederde van de uitgebrachte stemmen.
 2. Indien een voorstel tot ontzetting bij de Afdelingenraad is ingediend stelt de Afdelingenraad het desbetreffende lid in staat verweer te voeren.
 3. De Afdelingenraad is bevoegd naar aanleiding van een voorstel tot ontzetting haar besluit tot de eerstvolgende Afdelingenraad vergadering aan te houden, teneinde nadere bestudering mogelijk te maken.
 4. Indien de Afdelingenraad een besluit tot ontzetting heeft genomen, wordt het desbetreffende lid daarvan schriftelijk in kennis gesteld en wel binnen zeven dagen nadat dat besluit is genomen.
 1. Indien het Bestuur van oordeel is, dat ontzetting ten aanzien van een lid noodzakelijk is en dat de eerstvolgende Afdelingenraad vergadering niet kan worden afgewacht, wordt het desbetreffende lid geschorst. Tenzij het Bestuur tot eerdere opheffing besluit blijft de schorsing van kracht tot de eerstvolgende vergadering van de Afdelingenraad. Besluit de Afdelingenraad tot ontzetting, dan wordt deze ontzetting geacht te zijn ingegaan met ingang van de dag, waarop het Bestuur tot schorsing heeft besloten. Een schorsing wordt schriftelijk, binnen twee dagen nadat het besluit daartoe is genomen, ter kennis gebracht van het desbetreffende lid.
 2. Bij ontzetting wordt nimmer contributie gerestitueerd.

4. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van een kalenderjaar en wordt zonder opzegging als bedoeld in lid 2 van dit artikel ieder jaar met een vol kalenderjaar verlengd.

Verplichtingen Artikel 7.

 1. De leden zijn verplicht:
  1. de statuten en reglementen van Over de IJssel alsmede de besluiten van haar organen, als bedoeld in artikel 4, na te leven;
  2. de belangen van Over de IJssel of van haar organen niet te schaden;
  3. alle overige verplichtingen na te komen, welke namens hen door

   Over de IJssel zijn of worden aangegaan en als zodanig uit het

   lidmaatschap voortvloeien.

 2. Bovendien rust op de leden de verplichting aan Over de IJssel opgave te

  doen van de actuele naam en adresgegevens, alsmede de wijzigingen van

  deze gegevens.

Geldmiddelen Artikel 8.

 1. De geldmiddelen van Over de IJssel bestaan uit contributies, donaties,

  uitkeringen door derden, alsmede opbrengsten van eigendommen en uit

  dienstverlening alsmede andere baten.

 2. Met uitzondering van de ereleden zijn de leden jaarlijks gehouden tot het

  betalen van de contributie, welke ieder jaar tijdens de vergadering van de

  Afdelingenraad wordt vastgesteld.

Het bestuur Artikel 9.

 1. Het Bestuur bestaat uit een door de Afdelingenraad uit de leden gekozen

  college van een oneven aantal leden, doch tenminste uit vijf leden. Ingeval een bestuurslid ophoudt lid te zijn van Over de IJssel vervalt zijn bestuurslidmaatschap. De voorzitter wordt door de Afdelingenraad aangewezen. De overige functies worden binnen het Bestuur onderling verdeeld.

 2. Een bestuurslid kan te allen tijde door de Afdelingenraad worden geschorst.
  1. De zittingsduur van bestuursleden is twee jaar. Zij zijn terstond

   herkiesbaar. Tussentijdse vacatures worden vervuld voor de tijd die het

   uitgetreden bestuurslid nog had te vervullen.

  2. De wijze van verkiezen van het bestuur wordt in het huishoudelijk

   reglement geregeld.

  Bestuurstaak Artikel 10.

  1. Behoudens de beperkingen ingevolge deze statuten is het Bestuur belast

   met het besturen van Over de IJssel. Met name beheert het de geldmiddelen en de bezittingen en eigendommen van Over de IJssel en draagt er zorg voor, dat statuten, reglementen en genomen besluiten correct worden nageleefd en uitgevoerd. Voor zover daartoe bevoegd verstrekt het Bestuur opdrachten, welke nodig zijn en die bevorderlijk zijn voor het belang van Over de IJssel.

  2. Indien het aantal bestuursleden is gedaald beneden het aantal van drie is het Bestuur niet meer bevoegd.
  3. Het Bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan.
  4. In een bepaalde bestuursfunctie aangestelde Bestuursleden vervullen met name aan die functie verbonden werkzaamheden. Op de overige bestuursleden rust de verplichting hen daarbij bij te staan. Overigens vervullen de bestuursleden hun werkzaamheden in onderling overleg, met inachtneming van vorenstaande.
  5. Ieder bestuurslid is tegenover Over de IJssel gehouden zijn taak behoorlijk te vervullen.
  6. Het Bestuur legt twee keer per jaar verantwoording af aan de Afdelingenraad.

  Bestuursvergaderingen Artikel 11.

  1. Tenzij het Bestuur anders bepaalt, vergadert het Bestuur indien voorzitter

   of twee andere leden dit noodzakelijk casu quo wenselijk achten.

  2. Het Bestuur kan ook buiten de bestuursvergaderingen besluiten nemen,

   tenzij een meerderheid van het Bestuur zich daartegen verzet.

  3. A. Alle besluiten worden genomen met een meerderheid van stemmen.

   B. Over elk onderwerp wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij de voorzitter anders bepaalt en tenzij het zaken zijn die personen betreffen.

   C. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een bestuursbesluit is genomen, is bindend en beslissend. Wordt echter direct na het uitspreken van het onder C. bedoelde oordeel de juistheid betwist, dan wordt zonodig het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en wederom in stemming gebracht. Daarmee vervalt automatisch het resultaat van de eerdere stemming;

D. Bij staking der stemmen beslist de voorzitter.

Vertegenwoordiging Artikel 12.

 1. Over de IJssel wordt – in en buiten rechte – vertegenwoordigd door het

  bestuur alsmede door twee gezamenlijk handelende bestuursleden,

  waaronder te allen tijde de voorzitter of de secretaris.

 2. Het Bestuur is bevoegd tot alle rechtshandelingen als bedoeld in artikel 44, lid 2 van het Burgerlijk Wetboek. Personen aan wie ingevolge deze

  statuten een vertegenwoordigingsopdracht is toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet uit zonder dat daartoe een bestuursbesluit is genomen, waarbij tot het aangaan van de betrokken rechtshandeling of rechtshandelingen is besloten.

Rekening en verantwoording Artikel 13.

 1. A. Het Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van Over de

  IJssel op zodanige wijze aantekening te maken, dat daaruit te allen

  tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend;
  B. Het Bestuur is verplicht om jaarlijks binnen zes maanden na afloop

  van het boekjaar een balans, alsmede een staat van baten en lasten

  van Over de IJssel op te maken.

 2. Behoudens een door het Bestuur verzochte en door de Afdelingenraad

  toegestane verlenging brengt het Bestuur binnen zes maanden na afloop van enig boekjaar in een vergadering van de Afdelingenraad zijn jaarverslag uit en doet verantwoording over het in het afgelopen boekjaar gevoerde Bestuur.

 3. De financiële verantwoording zal worden opgesteld door een landelijk erkend register- accountant en dit verslag zal ter goedkeuring worden aangeboden aan de Afdelingenraad.
 4. Indien de Afdelingenraad goedkeuring hecht aan het jaarverslag, de rekening en verantwoording geeft, wordt het Bestuur geacht gedechargeerd te zijn voor alle handelingen welke als zodanig uit de rekening en verantwoording blijken.
 5. Het Bestuur is verplicht alle bescheiden als bedoeld in lid 2 en lid 3 gedurende een periode van tien jaar te bewaren.
 6. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk kalenderjaar.

Vergaderingen van de Afdelingenraad Artikel 14.

 1. De vergaderingen van de Afdelingenraad worden door het bestuur

  uitgeschreven.

 2. In elk boekjaar worden – behoudens verlenging van deze termijn door de

  Afdelingenraad-tenminste twee vergaderingen gehouden.

In deze vergadering word(t)(en):

 1. door het bestuur rekening en verantwoording afgelegd als bedoeld in

  artikel 13;

 2. in de vacatures in het bestuur voorzien;
 3. verdere agendapunten behandeld.
 1. Verder worden vergaderingen van de Afdelingenraad belegd zo dikwijls het bestuur dit nodig oordeelt.
 2. Op schriftelijk verzoek van ten minste tien Afdelingen is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een vergadering van de Afdelingenraad op een termijn van niet langer dan drie weken, nadat het verzoek daartoe bij de secretaris is binnengekomen.
 3. In het geval, in de laatste zin van het vorige lid bedoeld, wijst de Afdelingenraad haar eigen voorzitter en secretaris aan.
 4. De oproeping tot een vergadering van de Afdelingenraad, geschiedt door middel van een convocatie aan elk Afdelingenraadslid afzonderlijk gericht.
  De termijn van oproeping bedraagt tenminste zeven dagen, de dag der oproeping en die der vergadering niet meegerekend.

  De convocatie houdt in de plaats waar en het tijdstip waarop de

  vergadering wordt gehouden, zomede de punten van behandeling.

 5. Over onderwerpen, welke niet onder de punten van behandeling zijn

  opgenomen, kan in een vergadering van de Afdelingenraad, tenzij alle Afdelingenraadsleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn geen besluit worden genomen.

Besluitvorming Vergadering Afdelingenraad. Artikel 15.

 1. De leden van de Afdelingenraad, zijn overeenkomstig het bepaalde in

  artikel 13 van deze statuten stemgerechtigd.

 2. Ieder lid van de Afdelingenraad heeft in de vergadering van de

  Afdelingenraad recht op het uitbrengen van één stem.
  Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Als ongeldige stemmen worden aangemerkt uitgebrachte stembriefjes die, naar het oordeel van de voorzitter:

  1. blanco zijn;
  2. zijn ondertekend;
  3. onduidelijk zijn ingevuld;
  4. een niet ter zake doende bijvoeging bevatten;
  5. een naam bevatten van een persoon, die niet als kandidaat is gesteld;
  6. voor een verkiesbare plaats meer dan één naam is vermeld;
  7. meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon die is

   bedoeld;

  8. niet voor het doel van de betreffende stemming door of namens het

   Bestuur zijn uitgereikt.

 1. Tenzij deze statuten anders vermelden dienen besluiten genomen te worden met gewone meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen. Onder gewone meerderheid van geldige stemmen wordt verstaan de helft van de uitgebrachte geldige stemmen, vermeerderd met één stem.
 2. Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij een bestuurslid of de Afdelingenraad een schriftelijke stemming verlangt. Over personen wordt altijd schriftelijk gestemd met gesloten stembriefjes.
 3. In geval van verkiezing van bestuursleden voor meerdere vacatures wordt voor elke vacature afzonderlijk gestemd.
 4. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel, dat een besluit is genomen, is bindend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het hierboven omschreven oordeel de juistheid ervan betwist, dan wordt zonodig het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer een meerderheid van de vergadering dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de eerste stemming.

Leiding en notulering van de vergadering Afdelingenraad. Artikel 16.

 1. De vergadering van de Afdelingenraad wordt geleid door de voorzitter

  van het Bestuur, bij diens afwezigheid door de vice-voorzitter en bij diens afwezigheid door een door het Bestuur aangewezen ander bestuurslid.

 2. Van het verhandelde in elke vergadering van de Afdelingenraad worden door de secretaris of een door het Bestuur aangewezen notulist notulen gemaakt, welke in de eerstvolgende vergadering van de Afdelingenraad als zodanig worden vastgesteld.

Commissies
Artikel 17.
Zowel het Bestuur als de Afdelingenraad kunnen commissies instellen tot het uitvoeren van een bepaalde opdracht en/of het verlenen van raad en daad aan de Afdelingenraad of het Bestuur.
Kantoor Over de IJssel
Artikel 18

 1. Voor de uitvoering van haar taak en haar werkzaamheden beschikt Over

  de IJssel over een kantoor.

 2. Het kantoor staat onder toezicht en verantwoordelijkheid van het

  Bestuur.

 3. De inrichting van het kantoor wordt bepaald door het Bestuur.
 4. Binnen de grenzen van door het Bestuur gegeven bepalingen, richtlijnen,

  aanwijzingen en machtigingen berust de dagelijkse leiding van het kantoor bij het Bestuur.

Statutenwijziging Artikel 19.

2. A. Eerst nadat van de statutenwijziging een notariële akte is opgemaakt, worden de gewijzigde statuten geacht in werking te zijn getreden.

B. Tot het doen verlijden van de sub a. genoemde notariële akte is elk bestuurslid afzonderlijk bevoegd.

Ontbinding Artikel 20.

 1. Over de IJssel kan slechts worden ontbonden, indien door een daartoe

  strekkend besluit van het Bestuur in stemming wordt gebracht in de Vergadering van de Afdelingenraad. Aan de tenuitvoerlegging van dit voorstel dient een tweederde meerderheid te zijn van de uitgebrachte geldige stemmen.

 2. Indien ter vergadering niet tenminste tweederde van het aantal leden van de Afdelingenraad vertegenwoordigd is, wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden binnen zes weken na de eerste, welke vergadering beslist, ongeacht het aantal aanwezige leden, doch met een meerderheid van tenminste tweederde van de uitgebrachte geldige stemmen.
 3. De liquidatie na ontbinding geschiedt door het Bestuur.

Vereffening Artikel 21

 1. Over de IJssel blijft na liquidatie voortbestaan, voor zover dit voor de

  vereffening noodzakelijk is.

 2. Een eventueel batig saldo vervalt aan een door de Afdelingenraad aan te

  wijzen doel.

 3. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en

  reglementen zoveel mogelijk van kracht. In stukken, mededelingen en aankondigingen, welke van Over de IJssel na het in artikel 21, lid 1 casu quo 2. genomen besluit uitgaan, wordt achter de verenigingsnaam immervermeld “in liquidatie”.

Slotbepaling
Artikel 22.
Bij verschil van uitleg, interpretatie of anderszins van deze statuten of andere reglementen, beslist het Bestuur.