Volg ons op social media!

Huishoudelijk Reglement

Algemene bepalingen

Artikel 1  

Voor zover in de Statuten en Reglementen van Over de IJssel de mannelijke persoonsvorm is gebruikt, dient hiervoor, voor zover van toepassing, ook de vrouwelijke persoonsvorm worden gelezen.

Leden

Artikel 2 
    1. Natuurlijke personen en groepen van natuurlijke personen kunnen lid zijn van de vereniging.
    2. Het bestuur houdt een register bijwaardin onder andere de namen, adressen en geboortedata en ook (indien mogelijk) een telefoonnummer en persoonlijk emailadres van de leden zijn opgenomen, een en ander op een door het bestuur aan te geven wijze. In het register worden alleen die gegevens bijgehouden die voor het realiseren van het doel van de vereniging noodzakelijk zijn.
3. Het lid is er mee bekend en stemt erin toe. dat Over de IJssel zijn/haar naam, adres, en ook postcode incidenteel aan ondernemers, waarmee Over de IJssel een schriftelijke overeenkomst heeft afgesloten kan verstrekken, met als doel het lid te informeren over aantrekkelijke aanbiedingen dan wel het bieden van (extra) voordelen. Voor het doen van aantrekkelijke aanbiedingen dan wel het bieden van (extra) voordelen zal het bestuur de ondernemer steeds eenmalig toestemming verlenen.
    4. Aanmelding als lid kan alleen via de website van Over de IJssel, www.odij.nl
5. Het lidmaatschap moet schriftelijk of per email voor 1 december van het lopende kalenderjaar worden opgezegd.

Inzage in Staturen en Huishoudelijk Reglement

Artikel 3
De leden van Over de IJssel hebben via de website van Over de IJssel toegang tot zowel de Statuten als het Huishoudelijk Reglement.
Het Bestuur

Artikel 4  
Het bestuur van Over de IJssel bestaat uit tenminste:
      een voorzitter

      een vice voorzitter
      een secretaris
      een tweede secretaris
      een penningmeester
terwijl dit aantal zodanig wordt aangevuld, dat een oneven aantal bestuursleden ontstaat. De wijze van verkiezing van bestuursleden is geregeld in de Statuten. Ieder jaar treedt een eventueel naar boven of beneden afgerond derde gedeelte van het aantal bestuursleden af, een en ander overeenkomstig een door het Bestuur vastgesteld rooster van aftreden. Bij het vaststellen van een rooster van aftreden zorgt het Bestuur ervoor, dat voorzitter, secretaris en penningmeester niet gelijktijdig aftreden terwijl een voorzitter, een secretaris en een penningmeester nimmer tegelijk met hun vervangers aftreden. Het rooster van aftreden wordt ter kennis gebracht aan de Afdelingenraad. Voor de verkiezing van een bestuurslid geschiedt de kandidaatstelling door het Bestuur.

Vergaderingen

Artikel 5  
Vergaderingen van zowel Bestuur als Dagelijks Bestuur worden door of namens de voorzitter belegd en door de secretaris geconvoceerd. Besluiten worden altijd genomen met een meerderheid van stemmen. Bij staking van de stemmen beslist de voorzitter.

 

Voorzitter

Artikel 6
De voorzitter, of bij diens afwezigheid zijn vervanger, is steeds de woordvoerder van de vereniging. Hij is tevens belast met de algemene organisatie en de taakverdeling binnen het bestuur, alsmede met het toezicht daarop.

Secretaris

Artikel 7 
De secretaris verzorgt de algemene correspondentie, de notulen van de vergaderingen van het bestuur alsmede de convocaties voor de vergaderingen. De secretaris is tenslotte belast met het archiefbeheer.

Penningmeester

Artikel 8  
De penningmeester int de aan de vereniging verschuldigde gelden, doet de uitgaven waartoe hij op grond van Statuten, reglementen of machtiging van het bestuur is gerechtigd en draagt zorg voor een 
geregelde administratie.

Contacten met ondernemers

Artikel 9 
Bestuursleden die contacten onderhouden met ondernemers brengen regelmatig verslag uit van hun werkzaamheden, een en ander op een door het Bestuur te bepalen wijze. Zij ontvangen opdrachten van nieuwe contacten en behandeling van ingediende klachten van of namens de voorzitter.

Verenigingskantoor

Artikel  10 
Het verenigingskantoor van Over de IJssel is gevestigd in Zwolle.

 

Ontzetting lidmaatschap

Artikel 11  
Intrekking van een ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt uitsluitend door de Afdelingenraad na een daartoe strekkend schriftelijk voorstel van het Bestuur c.q. op voorstel van de Afdelingenraad.

 

Schorsing 

Artikel 12 
Intrekking van een schorsing geschiedt door het Bestuur of de Afdelingenraad.

 

Afdelingenraad vergadering

Artikel 13 

De Afdelingenraad komt tenminste tweemaal per jaar bijeen. De vergadering waarin het bestuur zijn jaarverslag uitbrengt, wordt de Afdelingenraad vergadering genoemd en vindt steeds binnen zes maanden na afloop van enig boekjaar plaats. De agenda van de Afdelingen vergadering vermeldt tenminste:
      a. Behandeling van het jaarverslag van de secretaris
      b. Behandeling van de verslagen van de eventuele commissies.
      c. Behandeling van het financieel jaarverslag van de penningmeester en de accountant.
      d. Bestuursverkiezing.
      e. Zo nodig benoeming van de voorzitter.
      f. Behandeling van voorstellen, ingediend door het Bestuur.
      g. Behandeling van voorstellen, ingediend door leden van de Afdelingenraad.

 

Afdelingenraad vergadering

Artikel 14  
Convocaties voor een Vergadering van de Afdelingenraad dienen tenminste twee weken voor de datum van de Vergadering in het bezit te zijn van leden van de Afdelingenraad. Convocaties gaan altijd vergezeld van alle bijbehorende vergaderstukken. Voorstellen, ingediend door een of meer leden van de Afdelingenraad, dienen tenminste acht weken voor de datum van de Vergadering van de Afdelingenraad waarop die voorstellen behandeld dienen te worden, in het bezit te zijn van het Bestuur.

 

Voorstellen

Artikel 15  
Over alle voorstellen wordt in volgorde van indiening gestemd, tenzij naar de mening van de voorzitter een later ingediend voorstel van een verdere strekking is dan een eerder ingediend voorstel en daardoor voorrang geniet. De wijze van stemmen is geregeld in de Statuten.

 

Amendementen

Artikel 16 
Indien op een voorstel een amendement is ingediend, komt dit eerst in stemming. Indien voor het aannemen van een voorstel een meerderheid is vereist, geldt deze zelfde meerderheid ook voor het aannemen van een amendement op het voorstel.

 

Stembureau

Artikel 17  
Voor schriftelijk stemmingen wijst de voorzitter drie ter vergadering aanwezige bij hem bekende leden van de Afdelingenraad aan, die een stembureau gaan vormen. Leden van het Bestuur kunnen geen zitting nemen in een stembureau. Indien aanwezig zal een medewerker van het verenigingskantoor aan het stembureau toegevoegd worden. Een ter vergadering aanwezig lid kan geen deel uitmaken van het stembureau, indien dat lid een voorstel of amendement op een voorstel heeft ingediend waarover gestemd wordt. Omtrent de geldigheid van stembriefjes bepalen de Statuten.

Accountant

Artikel 18  
Het Bestuur benoemt en ontslaat een accountant. De accountant dient jaarlijks een controle uit te voeren van de financiële verenigingsadministratie, waaronder begrepen de controle van de jaarrekening. De accountant brengt van zijn bevindingen schriftelijk verslag uit aan het Bestuur. Tijdens de Afdelingenraad vergadering ligt het verslag van de accountant voor een ieder ter inzage. Gedurende twee weken voorafgaande aan de vergadering van de Afdelingenraad ligt het verslag van de accountant bovendien ter inzage op het verenigingskantoor.

Aangesloten ODIJ ondernemers

Artikel 19  
A. Het Bestuur draagt er zorg voor dat de ODIJ-ondernemers zo spoedig mogelijk op website van Over de IJssel worden geplaatst.
     Ook wijzigingen die hierop betrekking hebben zullen zo spoedig mogelijk op de website van ODIj worden geplaatst.

Inwerkingtreding

Artikel 20 
Dit Huishoudelijk Reglement is in werking getreden november 2015.

 

Wijzigingen

Artikel 21 
Wijzigingen in reglementen of bepalingen en besluiten treden steeds in werking direct na afloop van de vergadering, waarin tot die wijziging werd besloten, tenzij in het besluit tot wijziging een ander tijdstip is vermeld. Wijzigingen in dit reglement kunnen worden voorgesteld door het bestuur of door de Afdelingenraad. Wijzigingen worden vastgesteld in de Ledenraadvergadering op de wijze zoals bepaald in de Statuten.

 

Slotbepalingen

Artikel 22  
Ieder lid wordt geacht bekend te zijn met de bepalingen van Statuten en het Huishoudelijk Reglement. In gevallen waarin dit Reglement niet voorziet, beslist het Bestuur. Het Bestuur is belast met de uitleg van de bepalingen van dit reglement en van de daaruit voortvloeiende reglementen.

 

                                                                                                                                                            C.